ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านนาฝาย

เดิมนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝาย   เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนประชาบาลตำบลนาเสียว ๒ (วัดศรีสะอาด) บ้านนาสีนวล ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าการเดินทางลำบาก เพราะต้องเดินทางข้ามห้วยปะทาว จึงขอตั้งโรงเรียนขึ้นตามคำสั่ง ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๗๘  ชาวบ้านจึงได้จัดหาวัสดุการเรียนการสอนให้โดยมีครูใหญ่คนแรกคือนายหว่าน  ชาติศรี และนายถวัลย์  บุญคำภา เป็นครูผู้สอน โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน ชื่อว่า   “โรงเรียนประชาบาลนาเสียว ๓ วัดนาฝาย ”  

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนทำการปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศถาวร  คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงได้จัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนได้  ๑ แปลง  ซึ่งอยู่ติดลำปะทาว  มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่เศษ ต่อมากรมทางหลวงได้ตัดถนนจากตัวจังหวัดผ่านด้านตะวันตกของหมู่บ้าน ซึ่งสะดวกขึ้นกว่าเดิม จึงมาจับจองที่ดินแห่งใหม่ คือ สถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน ในเนื้อที่  ๙๐ ไร่ ชาวบ้านได้ช่วยกันจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นเบื้องต้นและได้งบประมาณจากทางราชการมาสมทบเป็นเงินจำนวน  ๓๗,๕๐๐ บาท ชาวบ้านบริจาคเพิ่มเติมอีกจำนวน ๘,๓๕๑ บาท จึงได้ดำเนินการก่อสร้างแบบ ป.๒ ขนาด  ๒๗ x ๙  จำนวน ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน ก่อสร้างเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ..๒๔๙๙ คิดเป็นค่าก่อสร้างในช่วงแรก ๔๕,๘๕๑ บาท แต่ยังขาดกระดานฝา ประตู หน้าต่างชาวบ้านร่วมกันหาวัสดุมาต่อเติมจนแล้วเสร็จ และได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เพื่อความเหมาะสม เป็น  โรงเรียนบ้านนาฝายการจัดการเรียนการสอน เริ่มเปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

.. ๒๕๒๐ ได้ขออนุญาตเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗

.. ๒๕๒๑ ทางราชการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ และได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

.. ๒๕๓๙ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)ได้อนุมัติเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑๓ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ..๒๕๓๓ของกระทรวงศึกษาธิการระเบียบของโรงเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ ได้จัดสร้างอาคารห้องสมุด ๑ หลัง โดยใช้งบประมาณจากคณะครู  ผู้ปกครองและผ้าป่าการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๐,๔๗๕ บาท ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้สร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๑๔ x ๗ เมตร จำนวน ๒ ห้องเรียน โดยใช้งบจากคณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผ้าป่าการศึกษา ๓๙๘,๗๙๐  บาท   โรงเรียนบ้านนาฝายตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ถนนชัยภูมิ- ตาดโตน หมู่ที่ ๓ บ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร

คำขวัญของโรงเรียนบ้านนาฝาย

เรียนดี วินัยงาม จริยธรรมเด่น เน้นพลานามัย

ปรัชญาของโรงเรียนบ้านนาฝาย

            “  สิกขา วิรุฬหิ สมฺ ปตฺตา

            การศึกษาเล่าเรียนเป็นความเจริญงอกงาม

 

สีประจำโรงเรียนบ้านนาฝาย

“  สีน้ำเงิน สีขาว

                                                     สีน้ำเงิน    หมายถึง     ความขยันหมั่นเพียร  ความอดทนและเข้มแข็ง

                                                        สีขาว        หมายถึง     ความบริสุทธิ์   ยุติธรรมและความสามัคคี

พันธกิจ (Mission)

          ๑.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  

          ๒. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          ๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

          ๔. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

          ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ (Identity)

ส่งเสริมสุขภาพแข็งแรง

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

กีฬาสร้างชื่อ

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาฝาย 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน ชัยภูมิ – ตาดโตน  ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

รหัสไปรษณีย์ 36000  โทรศัพท์ 044-853-093 โทรสาร 044-853093

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1