โรงเรียนบ้านนาฝาย เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)


 1. แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.1-3 (ว 2) ทีม 3 คน
 2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นม.1-3(ว 4)  ทีม 3 คน
 3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ม.1-3 (ว 6) ทีม 3 คน
 4. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ชั้น ม.1-3 (ว 8) ทีม 3 คน
 5. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ชั้น ม.1-3 (ว10)  ทีม  2  คน
Comments