บุคลากร


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝาย

ฝ่ายวิชาการ

นายจิรศักดิ์  คลังชำนาญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางเยาวมิตร  วีระนนท์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางราตรี  มะเริงสิทธิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางวรรณพร  ต่อสกุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ      นางเตือนใจ  งามยางหวาย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
นายประจักร  อินแสง
นักการภารโรง   
ฝ่ายบุคลากร

นายฉลาด  บุรีวงศ์วัฒนะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


นางจันทร์เพ็ญ  เมตต์การุณ์จิต

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสมสวย  โท่นจ้อน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวจีรวรรณ  ชัยจันดี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


                              
                                     นางสาวอาภัสรา  มูลเคน
                                     ตำแหน่ง ครู

                   


ฝ่ายการเงินและสินทรัพย์

นางจิราภรณ์  เอื้อศรี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


นางพิสมัย  งอกศิลป์

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสงวนสิน  ญาติสมบูรณ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสว่าง  วงษ์ชู

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษนางสาวกุศล    มณีโชติ
ตำแหน่ง ธุรการ