ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านนาฝาย

เดิมนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝาย เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนประชาบาลตำบลนาเสียว ๒ (วัดศรีสะอาด) บ้านนาสีนวล ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าการเดินทางลำบาก เพราะต้องเดินทางข้ามห้วยปะทาว จึงขอตั้งโรงเรียนขึ้นตามคำสั่ง ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๗๘ ชาวบ้านจึงได้จัดหาวัสดุการเรียนการสอนให้โดยมีครูใหญ่คนแรกคือนายหว่าน ชาติศรี และนายถวัลย์ บุญคำภา เป็นครูผู้สอน โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลนาเสียว ๓ วัดนาฝาย ”

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนทำการปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศถาวร คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงได้จัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนได้ ๑ แปลง ซึ่งอยู่ติดลำปะทาว มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่เศษ ต่อมากรมทางหลวงได้ตัดถนนจากตัวจังหวัดผ่านด้านตะวันตกของหมู่บ้าน ซึ่งสะดวกขึ้นกว่าเดิม จึงมาจับจองที่ดินแห่งใหม่ คือ สถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน ในเนื้อที่ ๙๐ ไร่ ชาวบ้านได้ช่วยกันจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นเบื้องต้นและได้งบประมาณจากทางราชการมาสมทบเป็นเงินจำนวน ๓๗,๕๐๐ บาท ชาวบ้านบริจาคเพิ่มเติมอีกจำนวน ๘,๓๕๑ บาท จึงได้ดำเนินการก่อสร้างแบบ ป.๒ ขนาด ๒๗ x ๙ จำนวน ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน ก่อสร้างเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๙ คิดเป็นค่าก่อสร้างในช่วงแรก ๔๕,๘๕๑ บาท แต่ยังขาดกระดานฝา ประตู หน้าต่างชาวบ้านร่วมกันหาวัสดุมาต่อเติมจนแล้วเสร็จ และได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เพื่อความเหมาะสม เป็น “โรงเรียนบ้านนาฝาย” การจัดการเรียนการสอน เริ่มเปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๔

พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ขออนุญาตเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗

พ.ศ. ๒๕๒๑ ทางราชการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ และได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

พ.ศ. ๒๕๓๙ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)ได้อนุมัติเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) ของกระทรวงศึกษาธิการระเบียบของโรงเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ ได้จัดสร้างอาคารห้องสมุด ๑ หลัง โดยใช้งบประมาณจากคณะครู ผู้ปกครองและผ้าป่าการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๐,๔๗๕ บาท ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้สร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๑๔ x ๗ เมตร จำนวน ๒ ห้องเรียน โดยใช้งบจากคณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผ้าป่าการศึกษา ๓๙๘,๗๙๐ บาท โรงเรียนบ้านนาฝายตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ- ตาดโตน หมู่ที่ ๓ บ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร

คำขวัญของโรงเรียนบ้านนาฝาย

“ เรียนดี วินัยงาม จริยธรรมเด่น เน้นพลานามัย ”

ปรัชญาของโรงเรียนบ้านนาฝาย

“ สิกขา วิรุฬหิ สมฺ ปตฺตา ”

“ การศึกษาเล่าเรียนเป็นความเจริญงอกงาม ”

สีประจำโรงเรียนบ้านนาฝาย

“ สีน้ำเงิน – สีขาว ”

สีน้ำเงิน หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร ความอดทนและเข้มแข็ง

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและความสามัคคี

พันธกิจ (Mission)

๑.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

๒. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

๔. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ (Identity)

ส่งเสริมสุขภาพแข็งแรง

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

กีฬาสร้างชื่อ

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาฝาย

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน ชัยภูมิ – ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ 044-853-093 โทรสาร 044-853093

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1