ข่าวการรับสมัครนักเรียน

วันที่โพสต์: 9 ธ.ค. 2011, 16:45:11

โรงเรียนบ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอนในปีการการศึกษา 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โรงเรียนบ้านนาฝายจึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียนดังนี้

1.เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น เว้นวันหยุดราชการ